Obywatele ponad granicami

Citizens beyond borders,
This is a collective petition from European citizens to their respective national governments and the European Parliament regarding the so-called Immigration Crisis. Please familiarise yourself with the text and sign.

Obywatele ponad granicami
Protest dotyczy tzw. kryzysu imigracyjnego. Petycja do władz państw europejskich oraz władz Unii Europejskiej.

Organizatorami są osoby prywatne, obywatele. Europa ma 508 milionów mieszkańców. Chcemy zebrać 300 milionów podpisów z kontynentu. Zapoznaj się z treścią petycji i podpisz. Obecnie petycja jest dostępna w polskiej, angielskiej i chorwackiej wersji językowej; czekamy na pomoc tłumaczy. 

Jesli podasz nick, to wówczas imię i nazwisko nie będą wyświetlone publicznie / If you have nick name then your name and surname will not be published/displayed
E-mail nie będzie publicznie wyświetlony / Your email will not published

 Obywatele ponad granicami
Wspólna petycja obywateli Europy do władz państw członkowskich Unii oraz władz Unii.

Władza, nad którą obywatel nie ma żadnej kontroli - która lekceważy zdanie obywatela - to nie jest władza demokratyczna.
To władza totalitarna
 
Jestem obywatelem, wyborcą i podatnikiem. Oczekuję standardów dojrzałej demokracji. Żądam szacunku.
Nie pozwolę się traktować jak osoba ubezwłasnowolniona albo głupiec.

Odkąd demokracja pojawiła się na świecie, to właśnie demokracja - prawa obywatelskie - są jedynym źródłem oraz gwarancją Praw Człowieka. A tymczasem z winy władz Europy doszło do sytuacji, w której mój rząd oraz Parlament Unii traktują mnie jak niewolnika, łamią z trzaskiem moje prawa obywatelskie – oraz sprowadzają zagrożenie dla Praw Człowieka obywateli Europy.

Mówię – dość.

 • Nie zgadzam się ponosić kosztów, także społecznych, tej samobójczej akcji pseudo-humanitarnej.
Żadne państwo nie powstało, aby świadczyć działalność charytatywną.
Państwo istnieje po to, aby zapewniać bezpieczeństwo swoim obywatelom oraz przyszłość ich dzieciom.

Odmawiam udziału w nieodpowiedzialnych eksperymentach społecznych na skalę kontynentu, które nakręcają nacjonalizmy i rujnują kulturę Zachodu.

Nie zostanę królikiem doświadczalnym: nie dam na sobie testować asymilacji z islamem. Gdyż wyznawcy islamu odmawiają asymilacji – za to narzucają prawa szariatu społecznościom, które ich przyjęły.
Z islamem można tylko przegrać, jak przegrały europejskie krucjaty krzyżowe w XI-XIII wieku albo zwyciężyć jak Polacy w 1683 r. pod Wiedniem.
 • Nie zgadzam się na przyjęcie przez mój kraj muzułmanów-imigrantów ekonomicznych – zwłaszcza jeżeli przybyli na fałszywych papierach oraz wniosek o azyl złożyli w złej wierze.
 • Nie zgadzam się, aby policja zatajała informacje, a media okłamywały obywateli na zamówienie rządu, stosując poprawność polityczną i socjotechniki.
 • Nie zgadzam się na importowanie do mojego kraju niepojętych sporów etnicznych i religijnych z innego kręgu kulturowego, a także ograniczania mojej swobody ekspresji i naturalnego rozwoju mojej rodzimej kultury.

Nie zgadzam się adoptować połowy świata, dlatego że bankierzy mają taką wizję.  

 • Potrzebującym trzeba pomóc na miejscu. Migracja ekonomiczna nie rozwiązuje problemów: jedynie zmienia ich adres i rodzaj.
Utrzymanie jednego prawdziwego uchodźcy w bazie w Libanie kosztuje 36 euro miesięcznie.
Koszt utrzymania w moim kraju jednego pseudo-uchodźcy oznacza drenowanie mojej kieszeni – oraz ograniczanie prawdziwej pomocy humanitarnej.
Za pieniądze potrzebne na utrzymanie 1 przybysza w moim kraju można na Bliskim Wschodzie utrzymać 20-40 ludzi, którzy są autentycznie zagrożeni śmiercią.
Wybrano rozwiązanie najdroższe, które w dodatku napędza nielegalną imigrację.
 • Żądam uczciwości, jasnej informacji oraz podejmowania decyzji w sposób, który uczciwie i dostatecznie uwzględnia interes mojego narodu i państwa.
Nie zgadzam się na przekształcanie Unii w totalitarne superpaństwo.
Żądam, aby parlamenty narodowe – mogły odrzucać prawo unijne.
 
Ten komunikat powstał w Polsce, która jest krajem pogranicza – i ma 1000 lat tradycji w przyjmowaniu kultur, narodów i religii z całej Europy i Centralnej Azji.
Polska ma też najdłuższe tradycje demokratyczne w Europie (i drugą demokratyczną Konstytucję na świecie po USA) oraz niemal najdłuższe tradycje praw wyborczych kobiet.
 
Polska ma też okrutne doświadczenia z totalitaryzmem niemieckim oraz radzieckim.
Obywatele Polski mieli prosty zwyczaj, który im pozwalał bez ostentacji wyrazić solidarność, nadzieję oraz fakt, że zawsze będą stawiali opór.

Zapalali świece w oknach.

Europa zapomniała, kim jest – odrzuciła swoją wiedzę oraz historię i jej światło zaczęło przygasać.
Dlatego, podpisując tę petycję, zapalam teraz swoje Światło dla Europy.
 • Żeby okazać współobywatelom mojego kontynentu, jak cenię sobie wartości kultury zachodniej – europejskiej, naszego wspólnego dziedzictwa.
 • Żeby uzmysłowić wszystkim, że są nas tysiące i miliony. Obywateli Europy. Tych, którzy płacą podatki oraz solidarnie żądają konstruktywnego działania.

Dość! Każdy kontynent ma swoje dzieje, filozofię i logikę. Europa jest od tysiąca lat chrześcijańska oraz laicka i przeważająca większość Europejczyków nadal chce korzystać z wolności, którą zapewniają te dwa systemy myślowe.

Europa to dom Europejczyków. To my jesteśmy tu gospodarzami – i tak ma pozostać.

 

Licencja Creative Commons z Wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/Wawel
Na zdjęciu w tle jest zamek królów polskich na Wawelu w Krakowie.
Tak wygląda nasza tradycja, tak wygląda nasza kultura - oto nasz skarb: Europa.

Podpisz

 

 

ENGLISH VERSION

Citizens beyond borders,

This is a collective petition from European citizens to their respective national governments and the European Parliament regarding the so-called Immigration Crisis.  Please familiarise yourself with the text and sign.

Power over which citizens have no control and which disregards the wishes of the majority is not democratic.  It is by definition totalitarian.

As a citizen, a voter and a tax payer I expect the standards of a mature democracy from those who represent me in my national government and in the European Union administration.  I also demand respect; I will not be treated as powerless and uninformed by those I myself elected to protect the interests of my nation and state.

Democracy and respect for democratic rights are the only guarantees of Human Rights.  However, a situation has now arisen, created by European powers, in which my own government and the European Parliament treat me like a slave, disregarding my rights and threatening the human rights of all European citizens. 

To this I say – enough.

 • I do not agree to bear the costs, economic and social, of this suicidal pseudo-humanitarian action.

No state has been created as a charity.  A state exists to provide safety for its citizens and a future for its children.

I refuse to take part in an irresponsible social experiment across an entire continent, which is stirring up nationalism and ruining European culture.

I will not be a guinea pig: I will not have assimilation with Islam tested on me.  Many followers of Islam openly refuse assimilation and attempt to introduce Sharia law in the societies which have accepted them.

One can only lose in a confrontation with Islam, as was the case with the European Crusades between the 11th and 13th Centuries, or win, as was the case of the Polish victory at the Battle of Vienna.

 • I am against my country accepting Muslim economic migrants – particularly those arriving on false papers and asking for asylum in bad faith.
 • I am against the police hiding information and the media lying to citizens on government orders using the techniques of political correctness.
 • I am against importing to my country ethnic tensions we do not understand, or limiting free expression and the natural development of my own culture.

I do not agree to adopt half of the world just because the bankers have this vision.

 • Those in need should be helped where they are.  Economic migration will not solve their problems; it will only change their location and forms

Supporting a single genuine refugee in Lebanon costs 36 Euros per month.

The cost of keeping a pseudo-refugee in my country means money from my pocket and limiting genuine humanitarian help.

For the money it costs to support each new arrival in my country between twenty and forty people whose lives are genuinely threatened could be helped in the Middle East

Not only has the most expensive way been chosen, but also one which fuels illegal immigration.

I demand honest, clear information and decision making which takes under account the interests of my nation and state.

I do not agree to the European Union becoming a totalitarian super-state.  I demand the right of national parliaments to reject the laws of the union.

 

This announcement has been created in Poland, which has a thousand years old tradition in accepting cultures, nations and religions from the entire Europe and Central Asia.  Poland also has the longest democratic tradition in Europe, the second oldest democratic Constitution in the world and was one of the first countries in the world to offer women voting rights.

 

Poland also has cruel experiences with both German and Russian versions of totalitarianism.  During those tragic Times Polish citizens had a tradition which allowed them to express their solidarity, hope and fact that they will never surrender.

They lit candles in their windows.

Europe has forgotten its own identity – it has thrown away its own history and its own light is now being dimmed.  This is why by signing this petition you are lighting a candle in the window.

You are doing it to demonstrate to other citizens of this continent how much you appreciate the values of Western, European culture – our common heritage.

You are also doing it to make others realise that there are thousands, millions of us, European citizens.  Those who pay taxes and demand constructive action in solidarity. 

Enough!  Each Continent had its own history, philosophy and rationale.  Europe for the last thousand years has been both Christian and secular and the vast majority of Europeans want to continue live in freedom which both of these traditions guarantee.

Europe is a home to Europeans.  We are the hosts and we want it to remain this way.