REGULAMIN

Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze strony konieczna.eu
Każda osoba odwiedzająca stronę jest zobowiązana zapoznać się z jego treścią.
Korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień tego regulaminu.
 
Informacje podstawowe
oraz techniczne warunki korzystania
 1. Stronę konieczna.eu udostępnia Iwona L. Konieczna (Warszawa, Polska).
 2. Korzystanie z tej strony nie jest obowiązkowe, więc osoby które z niej korzystają (dalej zwane komentatorami) zobowiązują się do przestrzegania warunków tego regulaminu oraz regulaminów akcji, petycji i in. przedsięwzięć na rzecz obowiązków i praw obywatelskich, jeżeli strona konieczna.eu będzie je organizować w sposób, który wymaga regulaminu szczegółowego.
 3. Podstawową usługą świadczoną przez konieczna.eu jest możliwość zamieszczania swoich komentarzy pod wpisami na blogu Iwony L. Koniecznej.

 4. Logowanie na stronie (a potem komentowanie) odbywa się przez aplikacje – ze stron typu FB czy tt - za pośrednictwem platformy disquus. Innymi słowy użytkownik/komentator sam się przedstawia, sam kreuje i sam kontroluje swój wizerunek oraz zawartość swoich wpisów. Strona konieczna.eu zasadniczo nie gromadzi danych osobowych, ale warto przypomnieć, że w Internecie nie ma mowy o anonimowości, gdyż każdy użytkownik sieci ma adres IP, a disquus go rejestruje nawet w przypadku usunięcia/zablokowania komentarza.

 5. W przypadkach, gdy strona konieczna.eu zorganizuje petycję, akcję itd. które wymagają podania/rejestracji danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu ID – podanie danych jest jawne i dobrowolne, każdorazowo zbiór jest zgłaszany do GIODO i znajduje zastosowanie Ustawa o Ochronie Danych Osobowych. Te dane posłużą wyłącznie do celu określonego w akcji czy petycji np. przekazania jej adresatowi + bieżącej organizacji (wysyłanie powiadomień o przebiegu akcji, raportu końcowego). Dane nie posłużą do celów komercyjnych bezpośrednio ani pośrednio, zarówno teraz jak w przyszłości.

 6. Wpisy, dokumenty, skany itd. napisane przez autorów i opublikowane na stronie są udostępniane innym osobom odwiedzającym tę stronę (użytkownik/użytkownicy) w celu zapoznania się z nimi i ewentualnym odniesieniem się do ich treści.

 7. Komentator lub użytkownik strony jest odpowiedzialny za posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu: komputer podłączony do sieci Internetu oraz przeglądarka zasobów internetowych, umożliwiająca wyświetlanie stron WWW.

 8. Korzystanie ze strony jest bezpłatne.

Usługi

 1. Przede wszystkim strona konieczna.eu umożliwia komentatorom pisanie i publikowanie własnych wpisów oraz udostępnianie różnych treści (linków, skanów itd.). Wybór, czego mają dotyczyć te materiały i jak mają być sformułowane, zależy całkowicie od komentatorów – i to oni ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoje zachowania oraz zamieszczone treści.

 2. Komentator wyraża zgodę na publikację wpisów, materiałów, listów napisanych przez formularz kontaktowy itd. tzn. wszystkich informacji, które przesyła za pomocą strony konieczna.eu

 3. Publikacja każdego dokumentu podlega weryfikacji. Weryfikacja ma elementy automatyczne oraz moderacji ręcznej, dokonywanej w miarę możliwości i według potrzeb. Jeśli wpis/dokument albo zachowania komentatora nie spełniają jednego z poniższych warunków, następują konsekwencje np. wpis nie zostanie opublikowany bądź też zostanie zablokowany lub usunięty po publikacji:

  1. Nie dopuszcza się publikacji dokumentów anonimowych lub hackerskich, w związku z powyższym, trzeba wejść przez disquus i dopełnić formalności czy procedur tamtej platformy. Platforma disquus ma ustawienia, które bronią przed spamem, trollowaniem i innymi zakazanymi zachowaniami. Dla strony konieczna.eu przyjęto automatyczne, standardowe ustawienia ochronne.

  2. Weryfikacja treści dokumentu. Nie edytuje się żadnego opublikowanego dokumentu, ale administrator zastrzega sobie prawo do szczególnego skomentowania czy zmiany położenia na stronie, oznaczenia wpisu albo samego komentatora, czasowego zablokowania lub całkowitego usunięcia, jeśli treść albo zachowania komentatora nie odpowiadają zasadom tego regulaminu. Dalej wyjaśnia się tę kwestię dokładnie.

  3. Administrator gwarantuje sobie prawo weryfikacji tożsamości komentatora w realu na zasadach znanych z FB w sytuacjach szczególnych.

 4. Komentatorem, sygnatariuszem petycji, uczestnikiem akcji, użytkownikiem strony może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej, odwiedzająca strony internetowe. Może to być zarówno osoba pełnoletnia, jak i niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat - za zgodą i wiedzą swoich opiekunów.

 5. Każdy użytkownik serwisu po zapoznaniu się z opublikowanym dokumentem może się dowolnie odnieść do jego treści.

 6. Serwis udostępniany jest w języku polskim, jednak istnieje możliwość zamieszczenia wpisu w blogu i in. materiałów w językach europejskich. Materiały komentatorów napisane w innych językach niż polski i opublikowane bez porozumienia z administratorem będą usuwane. Tak samo materiały komentatorów w innych językach niż europejskie.

Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Administrator strony konieczna.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść dokumentów, komentarzy, opinii oraz treść wszelkich dyskusji czy zamieszczonych materiałów na publicznym forum dyskusyjnym, a także za styl i poziom kultury osobistej komentatorów i inne wskaźniki, które są od niego niezależne.

 2. Administrator strony konieczna.eu w żaden sposób nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wpisów tj. treści przekazywane i publikowane przez komentatorów na stronach serwisu.

 3. Administrator strony konieczna.eu zastrzega sobie prawo do usunięcia dokumentów, opinii lub komentarzy, których treści są niezgodne z regulaminem i zasadami ochrony prywatności serwisu.
  W szczególności publikowane treści nie mogą:

 1. zawierać fałszów historycznych, merytorycznych, erystycznych lub logicznych tzn. każdy komentator po wezwaniu do usunięcia wskazanych wad jego wpisu – zobowiązuje się go sam bezzwłocznie poprawić;

 2. zawierać słów powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe;

 3. naruszać godności intelektualnej lub innych praw osób trzecich;

 4. wyrażać się w sposób obraźliwy o wszelkich innych osobach;

 5. zawierać gróźb;

 6. popierać terroryzmu i działań nielegalnych;

 7. w żaden sposób naruszać obowiązującego prawa;

 8. zawierać szkodliwego oprogramowania;

 9. zawierać listów "łańcuchowych";

 10. zawierać informacji handlowych;

 11. być wysyłane przez osoby podszywające się pod inne osoby lub podmioty, bądź też w inny sposób wprowadzający pozostałych użytkowników w błąd.

18. Korzystanie z serwisu przez użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu. Tym samym użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających informacje niezbędne do weryfikacji adresu i podpisu lub dodatkowe informacje na temat akcji czy petycji, którą sam podpisał.

19. Administrator jako zarządca strony konieczna.eu dołoży wszelkich starań, aby działał on w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane czynnikami poza jego kontrolą lub niedozwoloną ingerencją użytkowników lub osób trzecich. Administrator zastrzega też sobie prawo do odrzucenia, usunięcia wpisów, dokumentów oraz zaprzestania świadczenia usług bez podania przyczyn. W przypadku działań mogących utrudnić lub destabilizować funkcjonowanie stron internetowych konieczna.eu, Iwona L. Konieczna podejmie czynności prawne pociągające użytkownika do odpowiedzialności za dokonane szkody. Działania zmierzające do destabilizacji serwisu mogą być ponadto uznane za przestępstwo w oparciu o przepisy kodeksu karnego.

20. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączania serwisu w celu jego ulepszania, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

21. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych administratora, spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją sieci internetowej lub na skutek działania osób trzecich.

22. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na stronach serwisu informacji o użytkownikach, którzy w sposób notoryczny naruszają zasady regulaminu.

23. Administrator zastrzega sobie prawo do darmowego, nieograniczonego wykorzystywania informacji (uwagi, sugestie czy porady) podawanych przez użytkowników na temat funkcjonowania strony konieczna.eu w celu jej ulepszania. Iwona L. Konieczna rezerwuje sobie także prawo do nieodpłatnego wykorzystywania tych informacji do potrzeb swojej pracy twórczej, w szczególności związanych z prowadzeniem tej strony.

24. Zabronione jest, bez zgody administratora wyrażonej na piśmie lub opublikowanej na stronie konieczna.eu, kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści ze strony konieczna.eu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użycia wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

25. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w części lub całości swoich praw i obowiązków związanych ze strona konieczna.eu.

26. Wszelkie uwagi, pytania oraz informacje odnośnie serwisu mogą być kierowane do administratora pod adres e-mail: ikonieczna@gmail.com

Zmiany regulaminu

27. Wszelkie postanowienia regulaminu mogą być w każdej chwili zmienione przez administratora bez podania przyczyny. Zmiany będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

28. Po opublikowaniu na stronie głównej serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż dalsze korzystanie z serwisu jest jednoznaczną i bezwarunkową akceptacją nowej treści regulaminu przez użytkownika.